Regulamin świadczenia usług dietetycznych

Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego www.instytutsztukizdrowia.pl prowadzonego przez INSTYTUT SZTUKI ZDROWIA ALICJA SZAFIRSKA z siedzibą w Warszawie ul. Zaciszańska 33/4 NIP 5241447975 Regon 364743928

Kontakt ze Sklepem e-mail: kontakt@instytutsztukizdrowia.pl tel. +48 692 558 933.

§ 1 Definicje

 1. Administrator – Alicja Szafirska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą INSTYTUT SZTUKI ZDROWIA ALICJA SZAFIRSKA z siedzibą w Warszawie ul. Zaciszańska 33/4 NIP 5241447975 Regon 364743928;
 2. Sprzedawca –Instytut Sztuki ZdrowiaAlicja Szafirska, świadcząca usługi dietetyczne i biorezonansowe za pośrednictwem Sklepu.
 3. Sklep – sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem www.instytutsztukizdrowia.
 4. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu.
 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z przedsiębiorcą w ramach Sklepu umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Klient przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG;
 7. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego;
 8. Produkt cyfrowy – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
 9. Umowa – umowa zawierana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość na produkty i usługi świadczone przez Sklep.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego sprzedaż usług drogą elektroniczną oraz produktów cyfrowych wymienionych w § 3 Regulaminu.
 2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
 3. dostęp do Internet;
 4. standardowy system operacyjny;
 5. standardowa przeglądarka internetowa;
 6. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 7. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 8. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.

§ 3 Produkty i usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca w ramach Sklepu oferuje:
 2. ebooki o tematyce dietetycznej i stylu życia;
 3. gotowy plan żywieniowy – produkt elektroniczny niedostosowany indywidualnie;
 4. konsultacje dietetyczne (online lub stacjonarnie);
 5. usługi biorezonansowe (stacjonarnie).
 6. Zakupy w Sklepie można dokonywać bez konieczności rejestracji konta. Niezbędne jest jednak podanie danych osobowych identyfikujących Kupującego koniecznych do realizacji zamówienia oraz wystawienia dowodu potwierdzającego zakup.
 7. W przypadku zakupu indywidualnej usługi:
 8. Konsultacje z Dietetykiem odbywają się stacjonarnie w lokalu przy ul. Zaciszańskiej 33/4 w Warszawie lub online (poczta elektroniczna lub Skype) o wyznaczonej godzinie ustalonej uprzednio z Kupującym;
 9. Usługi biorezonansowe odbywają się stacjonarnie w lokalu przy ul. Zaciszańskiej 33/4 w Warszawie o wyznaczonej godzinie ustalonej uprzednio z Kupującym;
 10. Brak kontaktu Kupującego w ciągu 15 minut od godziny umówionej konsultacji dietetycznej stacjonarnej lub online, bądź stacjonarnych usług biorezonansowych skutkuje brakiem zwrotu opłaty oraz uznaje się, iż usługa została wykonana w całości.
 11. Istnieje możliwość przesunięcia terminu umówionej usługi na inny dogodny dla obydwu stron termin, najpóźniej 12 godzin przed umówionym terminem usługi stacjonarnej lub online.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Usług, rodzaju Usług, zakresu udzielanych świadczeń.

§ 4 Zasady składania zamówienia

 1. W celu zakupu w Sklepie, Kupujący musi podjąć następujące kroki: dodać produkt lub usługę do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoważny)
 2. Następnie po akceptacji regulaminu (zaznaczenie checkboxa) oraz kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” (lub równoważny), Kupujący zostanie przeniesiony na stronę operatora płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkt lub usługę lub dokonuje płatności na konto wskazane przez Sprzedającego
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowa o dostarczenie treści cyfrowych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mailowy podany w formularzu zamówienia.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia internetowego, w chwili zawierania transakcji w Sklepie Internetowym oraz błędów oprogramowania i innych wad urządzenia końcowego Kupującego.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami w  brutto wyrażonymi w polskich złotych (PLN).

§ 5 Zasady płatności i dostawy

 1. Sprzedawca przewiduje następujące formy płatności:
 2. Przelew tradycyjny na rachunek Sprzedawcy: 24 1140 2004 0000 3502 7629 1673.
 3. Przelew online lub kartą kredytową za pośrednictwem Przelewy24.
 4. W przypadku przelewu tradycyjnego, wpłatę należy dokonać w pełnej kwocie w terminie 1 dnia od momentu potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w tym terminie, zamówienie jest traktowane jako anulowane.
 5. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy, bądź przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF.
 6. Dostawa kupionego produktu cyfrowego następuje na adres mailowy Kupującego wskazany w procesie składania zamówienia.
 7. W przypadku zakupu produktów cyfrowych (ebooki, gotowe jadłospisy, webinairy) Konsument wyraża zgodę na dostarczenie produktu cyfrowego i tym samym spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co skutkuje brakiem możliwości odstąpienia od Umowy.

§ 6 Reklamacje

 1. Kupujący jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Sprzedawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu oraz w innych przypadkach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@instytutsztukizdrowia.pllub w sposób tradycyjny poprzez wysłanie listu na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie.
 3. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, datę wystąpienia przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji, żądanie, numer rachunku bankowego Kupującego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sklep zwróci poniesione przez Kupującego koszty.
 4. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej złożenia za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. W przypadku, gdy reklamacja jest niekompletna, Sklep wystąpi do Kupującego o jej uzupełnienie.

§ 7  Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący może odstąpić od umowy zawartej drogą elektroniczną bez podania jakiejkolwiek przyczyny. nie później niż w ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy. Wniosek o odstąpienie od umowy należy wysłać na adres email: kontakt@instytutsztukizdrowia.pllub listownie na adres: Sprzedawcy podany na początku Regulaminu.
 2. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór dostępny jest jako załącznik do ustawy o prawach konsumenta. Skorzystanie z formularza o odstąpieniu od umowy nie jest obowiązkowe.
 3. Bieg terminu dla skutecznego złożenia odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy zawartej na odległość, tj. od momentu zawarcia umowy określonej w § 4. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Kupującego oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Skutkiem odstąpienia od Umowy jest:
 5. uznanie jej za niezawartą;
 6. Sprzedawca zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez Konsumenta lub Klienta przedsiębiorcy na prawach konsumenta – płatności;
 7. zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Klient przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodziła się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z dodatkowymi kosztami.
 1. Odstąpienie od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem jest indywidualny plan żywieniowy przygotowany w celu zaspokojenia zindywidualizowanych potrzeb żywieniowych i zdrowotnychkonsumenta (art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta).
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie produktu cyfrowego, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku rozpoczęcia wykonania Usługi nie jest możliwe odstąpienie od umowy.

§ 8 Prawa autorskie

 1. Materiał udostępniany w Sklepie, gotowych oraz indywidualnie sporządzonych jadłospisów, jak również wygląd i treści publikowane na nim stanowią własność Sprzedawcy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Kupujący może korzystać z zakupionych usług i produktów wyłącznie na użytek własny (prywatny) związany bezpośrednio z celem dla jakiego dokonał zakupu.
 3. Kupujący nie jest upoważniony do kopiowania i rozpowszechniania materiałów, w tym gotowych i indywidualnych planów żywieniowych lub zaleceń dietetycznych bez wyraźnej zgody Sprzedawcy.

§ 9 Dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
 4. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą;
 5. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 6. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, można znaleźć na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl
 7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Platforma ta służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Umowy na usługi dietetyczne zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn m.in. zmiany warunków świadczenia usług lub zmiany przepisów prawa, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca informuje na stronie Sklepu na co najmniej 7 dni przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
 3. Na wypadek, gdyby niektóre postanowienia niniejszego Regulaminu okazały się nieważne, bezskuteczne lub uznane zostały za klauzule niedozwolone, wówczas nie powoduje to nieważności całego Regulaminu, a w miejsce niedozwolonych postanowień zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy.
 4. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 5. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego prawa Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.08.2022 roku.